Verslag Jaarvergadering

Molen De Nijverheid Ravenstein
Laatste nieuws

Bezoek aan de brandweerkazerne Lees meer »

Jaarvergadering Lees meer »

Meer nieuws »

Verslag Jaarvergadering 10-04-2013

 

Financieel verslag

Het bestuur gaat nadenken over de hoogte van de contributie. Is dat bedrag wel echt nodig? We gaan meer communiceren over waar het bedrag aan besteed wordt.

25 % naar sponsoring is volgens de leden oke.

 

Acties komend jaar:

We schrijven een brief over De Kolk aan de partijen van de gemeenteraad.

We gaan met facebook aan de slag. Er komt een bericht via de nieuwsbrief over dit onderwerp.

We gaan snel aan de slag met de BBQ.

De golfdag staat in de steigers het aanmelden kan beginnen.

 

Nieuwe leden

We schrijven een brief aan de deelnemers van de bijeenkomst over de Kolk die geen lid waren van OBR om ze uit te nodigen lid te worden.

Er komt een werkgroep nieuwe leden. Joep wil wel in de werkgroep nieuwe leden. We vragen Joep om deze werkgroep op te richten. De nieuwe leden krijgen een kennismakingsbijeenkomst.

We gaan de ondernemers van over Den Dam benaderen en kijken of we kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld voor een ondernemersborrel

We moeten meer recht doen aan de verscheidenheid van de leden. Maatschappelijke betrokkenheid kan een manier zijn om bijeenkomsten van OBR aantrekkelijk te maken voor niet-winkeliers.

Niet leden mogen ook meedoen met een activiteit voor een zachtere prijs.

Leden gaan bedrijven benaderen om lid te worden: Benader de bedrijven die je het beste kent. We inventariseren wie waar op af wil om nieuwe leden te vinden

Het lopende jaar wordt gratis voor nieuwe leden.

Het jaarprogramma moet bekend gemaakt worden (via de site) Ook het programma van de bestuursvergaderingen komt op de site.

Sandra van der Giessen meldt zich als nieuw lid. Het nierdialyse centrum ook. Ruud Megens wil lid worden. Valentijn heeft zich ook bereid verklaard.

13 mei is de volgende bestuursvergadering.